Aktuality

Aktualita č. 8 - pro rok 2020


Přehled daňových změn v roce 2020 – DPFO závislá činnost

  1. Zvyšuje se sleva na dani za umístění dítěte, tzv. školkovné na 14 600 Kč
  2. Zvyšuje se hranice příjmů, které musí být dosaženy pro nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, tj. šestinásobek minimální mzdy (příští rok tedy 87 600 Kč), resp. měsíčně polovina minimální mzdy (příští rok tedy 7 300 Kč) pro nárok na měsíční daňový bonus u zaměstnavatele (počínaje měsícem lednem 2020).
  3. Zvyšuje se limit pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (ročně je osvobozena částka do 36násobku minimální mzdy) na 525 600 Kč, což odpovídá měsíční výši důchodu 43 800 Kč.

Souhrnný přehled změn v tabulce:
 
 2019
2020
Minimální mzda
13 350 Kč
14 600 Kč
Školkovné
13 350 Kč
14 600 Kč
Hranice příjmů pro výplatu daňového bonusu na dítě
80 100 Kč roční
  6 675 Kč měsíční
87 600 Kč
Hranice pro osvobození vyplácených důchodů
480 600 Kč
525 600 Kč
Solidární zvýšení daně-limit, kdy lze ještě provést RZ
1 569 552 Kč roční
   130 796 Kč měsíční
1 672 080 Kč roční
   139 340 Kč měsíční
Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (roční)
1 569 552 Kč
1 672 080 Kč

 

Tiskopis Prohlášení poplatníka

Pro rok 2020 lze použít vzor tiskopisu Ministerstva financí (MF) Prohlášení poplatníka č. 26

Lze použít i vzor tiskopisu MF č. 25 (pro rok 2020 a následující). Tento tiskopis je vč. žádosti o RZZ.
 
Tiskopis Žádost o provedení RZZ

 Pro vypořádání zdaňovacího období 2019 lze použít vzor tiskopisu MF č. 1. Použije se souběžně se vzorem tiskopisu Prohlášení č. 26

 Pokud má poplatník za rok 2019 podepsané Prohlášení na tiskopise č. 26 a do termínu 15.2. 2020 neodevzdá podepsaný a vyplněný tiskopis Žádost o RZZ č.1, automaticky  to znamená, že nežádá o provedení RZZ.


Aktualita č. 7
pro rok 2018


Daňové novinky v závislé činnosti od 1.1.2018

 Stručný přehled:

1)      Zvýšení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě
Ze současných 13 404 Kč ročně na nových 15 204 Kč ročně. Druhé a další děti zůstávají beze změny oproti roku 2017.
Daňové zvýhodnění na zletilé  studující dítě náleží jen za podmínky, že dítěti nebyl přiznán invalidní důchod 3. stupně. Nově se bere datum přiznání důchodu, ne pobírání důchodu. Pokud je důchod přiznán zpětně, je potřeba za dané období daňové zvýhodnění také zpětně odebrat.

      2)      Nárok na měsíční daňový bonus od ledna 2018 je podmíněn novou výší měsíčního příjmu 6 100 Kč (místo 5 500 Kč). Došlo ke zpřísnění  podmínek pro vyplácení daňového bonusu. Do splnění podmínky dosažení příjmů ve výši šestinásobku minimální mzdy se nezapočítávají příjmy z pronájmu a z kapitálového majetku. Jinými slovy, berou se v úvahu jen příjmy ze zaměstnání a z podnikání.

       3)      Zvýšení limitu slevy na tzv. školkovné
Ze současných 11 000 Kč  na 12 200 Kč ročně. Zpřesňuje se podoba potvrzení. Bude se vyplňovat částka školkovného za příslušný kalendářní rok bez ohledu na datum úhrady. Povinným údajem bude  datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo datum vzniku živnosti. Sleva půjde uplatnit až od data splnění uvedených podmínek ze strany předškolního zařízení.

     4)      Zvýšila se hranice solidárního zvýšení daně u zálohy na daň na 119 916 Kč (místo  112  928 Kč). Roční hranice činí 1 438 992 Kč.  Stále platí, že RZ lze provést i v případě měsíčního překročení, ale za podmínky, že  je dodržen roční limit.

    5)      Při zúčtování mezd od ledna 2018 se nově uplatní srážková daň nejen u DPP do 10 000 Kč měsíčně, ale také u dalších příjmů ze závislé činnosti , které měsíčně nepřesáhnou 2 500 .  Do tohoto úhrnu se podle informace finanční správy  nezapočítávají  příjmy z DPP. Vše za podmínky, že zaměstnanec nepodepíše „Prohlášení“.

   6)      Pro rok 2018  byl vydán nový tiskopis „Prohlášení“- vzor 26.  Dosavadní  tiskopisy  vzor 25 či 24 jsou taktéž stále plně  využitelné.
„Prohlášení“ je možné učinit i jinak než vlastnoručním podpisem. Např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení.  Třeba prostřednictvím interního informačního systému DP. (Zatím není známo, zda se u nás něco podobného připravuje). Jde o tzv. digitální formu „Prohlášení“.
   7)      O RZ za rok 2018 (tedy až v roce 2019) bude nutné žádat na novém formuláři Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tiskopis 25 5457B-vzor č. 1)

   8)      Pokud by zaměstnanec měl pravidelný roční vyplácený důchod vyšší než 439 200 Kč (v roce 2017 396 000 Kč), nelze mu provést RZ. Podává sám přiznání.

  9)      Žádost o vrácení přeplatku přes daňové přiznání na FÚ může být nově podána již v lednu. Lhůta 60-ti dnů před vznikem vratitelného přeplatku (přeplatek vzniká až 1. dubna) je sice zachována, ale správce daně bude s  dřívější žádostí pracovat a poplatník nebude muset daňové přiznání podávat znovu, tzn. nejdříve počátkem  února

  10)   Sleva na invaliditu již není vázána na pobírání invalidního důchodu, ale přiznání invalidity na základě rozhodnutí příslušného orgánu

  11)   Slevu u držitele průkazu ZTP/P lze poplatníkem uplatnit již okamžikem přiznání nároku na průkaz na základě rozhodnutí příslušného orgánu, bez ohledu na to, kdy se stene držitelem průkazu
 
12)    Zaměstnanec je povinen oznamovat změny nejen „do konce kalendářního měsíce, v němž změna nastala“, ale nově i „do konce měsíce, v němž bylo o změně rozhodnuto“.Aktualita č. 6
6.11.2014

Dodatečné uplatnění slevy na dani pro pracující důchodce
  za rok 2013
Dle sdělení Generálního finančního ředitelství v návaznosti na Nález Ústavního soudu zn. I. ÚS 2340/2013 ze dne 22.9. 2014 mohou starobní důchodci zpětně uplatnit nárok na daňovou  slevu na poplatníka za rok 2013.

Prostřednictvím zaměstnavatele lze slevu uplatnit pouze v tomto případě:
Zaměstnanec si v „Prohlášení“ uplatnil slevu na dani od 1. 1. 2013, ale tato mu zaměstnavatelem nebyla přiznána. Případné roční zúčtování mu bylo provedeno bez započtení slevy.
Těmto zaměstnancům by měla být  sleva zohledněna automaticky a v nejbližším možném výplatním termínu vrácen přeplatek na dani.

V ostatních případech musí zaměstnanci podat daňové přiznání.
1.   Řádné daňové přiznání podají, a zároveň požádají FÚ o vrácení přeplatku na dani, zaměstnanci
-         kteří na slevu mají nárok, ale u zaměstnavatele ve formuláři Prohlášení o ni k 1.1. 2013 nežádali.  
Lhůta pro podání řádného daňového přiznání je 3 roky, tj. do dubna 2017. Podání řádného daňového přiznání je bez sankcí ze strany FÚ.
Zaměstnanci k daňovému přiznání potřebují  „Potvrzení  o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2013“, které jim (na žádost) vystaví mzdová účetní.

2.  Dodatečné daňové přiznání podají, a zároveň požádají o vrácení přeplatku na dani,  zaměstnanci
-   kteří si sami podávali daňové přiznání nebo měli povinnost ho podat z jiných  zákonných důvodů.
Přiznání (bez rizika sankcí ze strany FÚ) musí podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se zjistil důvod pro podání přiznání na nižší daňovou povinnost. Tedy do konce listopadu 2014.
V těchto případech již zaměstnanci  „Potvrzení o zdanitelných příjmech za 2013“ na finančních úřadech mají a nemusí o ně žádat zaměstnavatele znovu. Případně mohou použít kopii, kterou mají k dispozici z přiznání za rok 2013.

Aktualita č. 5
3.1.2014

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob za rok 2013

Každý zaměstnanec má právo požádat posledního plátce mzdy o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění (RZ), pokud není povinen podat daňové přiznání. Žádá vyplněním a podepsáním „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“, kde uvede změny,  které během roku u něj nastaly a uplatní nárok na slevy a nezdanitelné části základu daně. Svým podpisem potvrzuje pravdivost a úplnost údajů uvedených v prohlášení. Zodpovědnost za případné nesrovnalosti (uvedení nepravdivých údajů apod.) nese zaměstnanec-poplatník.


RZ – dodatečný podpis Prohlášení
RZ může být provedeno i zaměstnanci, který neměl podepsané Prohlášení a v průběhu roku mu byla srážena srážková daň. Pokud tento zaměstnanec podepíše do 15.února dodatečně Prohlášení (§ 38k/7) a prokáže rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy na dani nebo daňového zvýhodnění, je zaměstnavatel povinen dodatečně k těmto skutečnostem přihlédnout a daň přepočítat s uplatněním slevy na poplatníka dle § 35ba popř. s uplatněním daňového zvýhodnění dle § 35c


Nová lhůta RZ
O provedení RZ žádá zaměstnanec do 15.2. 2014. Tato lhůta platí nadále i pro rok 2014.
Od 1.1. 2014 ale platí nové lhůty pro  provedení ročního zúčtování daně zaměstnancům a pro vrácení přeplatku z tohoto zúčtování dle § 38 ch. Roční zúčtování musí být nově provedeno  do 15.3. a přeplatek vrácen do 31.3. Nová úprava je sice účinná od 1.1.2014, ale daňová správa se vyjádřila, že se nová úprava použije až pro zúčtování daně a vrácení přeplatku za rok 2014, tedy na začátku roku 2015.


Solidární daň a RZ
Zaměstnanci, kterému se za zdaňovací období zvýšila alespoň jedna měsíční záloha o solidární zvýšení daně (tzn., že měl měsíční hrubý příjem vyšší než 103 536 Kč), nesmí žádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Musí sám podat daňové přiznání.
Bude mu vydáno Potvrzení o zdanitelných příjmech 2013 – pro tento účel nově upravený vzor tiskopisu č.21: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5460_21.pdf


RZ a pracující důchodci
Oproti roku 2012 důležitá změna.
-          Pokud důchodce překročí definovanými příjmy hranici 840 000 Kč, zdaňuje veškerý svůj důchod. Toto neplatí pro roky 2013-2015 dle přechodných ustanovení nového zákona 344/2013 Sb. V těchto letech se při překročení hranice 840 000 Kč důchod nebude zdaňovat. Lze provést roční zúčtování!
-          Pokud hranici nepřekročí, ale má roční důchod vyšší než 288 000 Kč, musí podat daňové přiznání a zdanit rozdíl mezi vyplaceným důchodem a částkou 288 000 Kč. Na žádost vystavíme „Potvrzení“, neprovádíme RZ.
-          Pokud hranici nepřekročí a má důchod menší než 288 000 Kč, provádíme RZ
Jednorázový doplatek důchodu (při „zpětném důchodu“) pod tato pravidla nespadá!
Sleva na manželku/la
Beze změny  proti roku 2012.
Není potřeba zvláštní potvrzení ani čestné prohlášení manžela/ky V tiskopise Prohlášení zaměstnanec potvrzuje, že neměl/a vlastní příjem přesahující 68 000,--Kč.
Do vlastního příjmu manželky se zahrnují: veškeré  hrubé příjmy, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, příjmy podléhající srážkové dani
nezahrnují : přídavek na dítě ,sociální přídavek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek,dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, dávky sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, stipendium poskytující studentům soustavně se připravující na budoucí povolání, příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření.
Odpočty nezdanitelných
částí základu daně dle § 15 ZDP

Roční limit 
Podmínky  - doklady   § 38l ZDP
Hodnota darů  poskytnutých na veřejně prospěšné účely
§ 15/1 ZDP
Nejméně 1 000,--Kč nebo více než 2% základu daně,nejvýše 10%základu daně.
jeden odběr krve =2 000,--Kč
(krevní plazma, krevní destičky, kostní dřeň a jiných složek..)
-doklad z kterého musí být jasné,kdo je příjemcem daru,hodnota daru,účel na který byl dar poskytnut a datum  darování (na školství,kulturu,zdravotnictví,útulky pro zvířata apod.)
-darovací smlouva


Částka zaplacených úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb§ 15/3,4 ZDP


U koupě pozemku

Skutečně prokázané max. 300.000,--Kč ze všech úvěrů  poplatníků v téže domácnosti

Při placení úroků jen po část  roku nesmí uplatňovaná částka překročit 1/12 z 300 000 Kč za každý měsíc placení úroků (v jedné domácnosti)
-prohlášením poplatníka
-smlouva o úvěru
-výpis z listu vlastnictví potvrzující vlastnictví bytového domu,rod.domu nebo bytu ve vlastnictví
-nájemní smlouvu v případě,že se jedná o byt v nájmu
-doklad o trvalém pobytu jde-li o užívání
-stavebním povolením a po kolaudaci výpisem z listu vlastnictví u bytové potřeby
- potvrzením právnické osoby,že je poplatník jejím členem nebo společníkem –družstva
-potvrzením v jaké výši byly zaplaceny úroky z úvěru ze stavebního spoření,z hypotečního úvěru a nebo z jiného úvěru poskytnutého v souvislosti s těmito úvěry stavební spořitelnou,bankou
- pokud nezahájí stavbu do 4 let,  musí podat daňové přiznání a dodanit si sám uplatněné úroky (ne už zaměstnavatel)
- pokud zahájí, dokládá odpočet úroků kromě výpisu z LV též stavebním povolením nebo ohlášením stavby realizované na tomto pozemku
Úhrn příspěvků na penzijní připojištění se státním  příspěvkem,penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření ,snížený o 12 000
§ 15/5 ZDP

Zánik či ukončení PP
V prokázané výši,maximálně lze odečíst  12 000Kč
- smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem
-potvrzení penzijního fondu o zaplacených příspěvcích

Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné, jedná se o příjem dle § 10, a zaměstnanec musí podat daňové přiznání, pokud byl základ daně v předešlých letech celkově snížen o více než 6 000 Kč.
Pojistné na soukromé životní pojištění


§ 15/6 ZDP
Zánik či ukončení ŽP
V prokázané výši,maximálně 12 000,-- Kč  i kdyby měl více smluv
-poplatník musí mít pojistnou smlouvu uzavřenou jako pojistník a současně pojištění
Doklad – smlouva o soukromém pojištění nebo pojistka
-potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném

Při nedodržení podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodatečné změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu zaniká a jedná se o příjem dle §10 a zaměstnanec musí podat daňové přiznání, pokud byl základ daně v předešlých letech celkově snížen o více než
 6 000 Kč
Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci
§ 15/7  ZDP
Skutečně prokázané,do 1,5%zdanitelných příjmů
maximálně do 3 000,--Kč

Potvrzení odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

§ 15/8 ZDP + zákon 179/2006 Sb + vyhláška 208/2007 Sb.
V prokázané výši,maximálně
-10 000,--Kč poplatník
-13 000,--Kč popl.se zdrav.postižením
-15 000,-Kč popl.s těžším zdrav.postižením
Potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělání

Slevy na dani

§ 35 ba
Roční
odčítá se od vypočtené daně
Měsíční
odčítá se od vypočtené zálohy
Podmínky – dokladyNa poplatníka

§ 35 ba / 1 a ZDP
24 840 Kč
2 070 Kč
- podepsané prohlášení
- nenáleží poplatníkům, kteří pobírali starobní důchod k 1.lednu 2013
(Ustanovení je napadeno žalobou u Ústavního soudu jako  diskriminační, č. PL ÚS 31/13. K dnešnímu dni nebylo rozhodnuto.)
 Na manželku

§ 35 ba/ 1 b ZDP
24 840 Kč
49 680 Kč
držitelka průkazu  ZTP/P – invalidita III stupně

-          podepsané prohlášení
-          společná domácnost
-          vlastní příjem uplatněné osoby nepřesáhl 68 000,-- Kč za rok
-          v případě uzavření manželství v průběhu roku za každý měsíc 2 070 ,--Kč na jehož počátku již byla manželkou(manželem) poplatníka
Na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu I. nebo II. stupně
§ 35 ba/ 1 c ZDP

Na pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III.stupně
§ 35 ba/ 1 d ZDP
2 520 Kč
5 040 Kč
210 Kč
420 Kč
- výměr  o přiznání důchodu
- potvrzení o výplatě důchodu
Držitel průkazu ZTP/P

§ 35 ba/ 1  e ZDP
16 140 Kč
1 345 Kč
Průkaz ZTP/P
Student soustavně se připravující na budoucí povolání

§ 35 ba/ 1 f  ZDP
4 020 Kč
335 Kč
335 Kč za každý měsíc,na jehož počátku byl považován za studenta
-potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání,max. do 26 let věku,
u presenčního doktorského studia do 28 let věku
Daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d zákona 1)
roční
měsíční

Daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě v domácnosti

§ 35 c /  1   ZDP
13 404 Kč na
 1 dítě
1117 Kč na
 1 dítě
-předložením RL dítěte k nahlédnutí a ověření
-potvrzení zaměstnavatele druhého z manželů,že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje on
-u zletilých dětí potvrzení školy o soustavné přípravě na budoucí povolání
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě,které je držitelem průkazu ZTP/P
§ 35 c / 7 ZDP
26 808 Kč
2 234 Kč
-stejné jako u daňového zvýhodnění
-plus průkaz ZTP/P dítěte
Z toho :
-sleva na dani podle § 35c
Maximálně do výše vypočtené daně snížené o slevu na dani

-daňový bonus

§ 35 c/ 3  ZDP
Alespoň 100 Kč
max. 60 300 Kč
alespoň  50 Kč
max. 5 025 Kč
-pokud úhrn ročních příjmů dosáhne aspoň 6násobku minimální mzdy tj.6x8 000=48 000,--Kč
-měsíční daňový bonus,pokud úhrn měsíčních příjmů dosáhne alespoň  polovinu minimální mzdy tj. 4 000,--Kč
Aktualita-4
1.9.2013
Jazykové jednoleté kurzy – měla být od roku 2013 neuznatelná forma soustavné přípravy na budoucí povolání. Změna od září 2013.
Účastníkům některých kurzů jazyků zůstanou výhody studentů !!! 28. srpna 2013 Prezident Miloš Zeman podepsal zákon, podle kterého účastníkům jednoletých pomaturitních jazykových kurzů zůstanou výhody studenta. Stát za ně tedy bude dál odvádět zdravotní a sociální pojištění. Lidé v jednoletých pomaturitních kurzech jazyků měli původně od  školního roku 2013/2014 status studenta už dříve vydanou vyhláškou ztratit. Platili by pak vedle školného ještě zdravotní a sociální pojištění. Zákonodárci se ale shodli na tom, že hrazení pojištění by bylo zejména pro chudší studenty těžké. 

Původní úprava, která pozbyla platnosti:
1.9.2012 nabyla účinnosti Vyhláška MŠMT č. 28/2012 Sb., která stanovuje uznatelné druhy a formy  na středních školách pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění. Od této vyhlášky se odvíjí i  slevy na dani z příjmů fyzických osob.

Touto vyhláškou byla zrušena předchozí vyhláška č. 322/2005, která uznávala za soustavnou přípravu na budoucí povolání:
- studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňovaných institucemi, jejichž seznam byl uveden v Příloze č. 1
- studium uskutečňované v ČR ve vysokoškolských studijních programech zahraničních vysokých škol vzdělávacími institucemi působícími v ČR, které byly uvedeny v příloze č. 3

Z uvedeného vyplývá, že studenti výše uvedených forem studia již nejsou nezaopatřenými dětmi z titulu přípravy na budoucí povolání se všemi dopady na zdravotní pojištění, daňové slevy pro rodiče, daňové slevy pro studenty, pobírání sirotčích důchodů apod.

Zrušení původní vyhlášky č. 322/2005 Sb., zmírňují přechodná ustanovení, která umožňují uznávat některé formy studia po určitou dobu po nabytí  účinnosti nové vyhlášky jako soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely státní sociální podpory (potažmo daňového zákona) a důchodového pojištění. Jedná se o:

1) Studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou dle §1 písm. a) vyhlášky č. 322/2005 Sb. zahájené ve školním roce 2012/2013

2) Studium na vysokých školách podle §2vyhlášky č. 322/2005 Sb. zahájené nejpozději do 1. září 2012


Aktualita-3
Zrušení povinnosti vstupních lékařských prohlídek u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.
Znění pro rok: 2014,2013

Od 1.dubna 2013 se ruší všeobecná povinnost zaměstnanců na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti podstupovat vstupní a pravidelné lékařské prohlídky.
Zavedení povinných prohlídek na jaře 2012 si vysloužilo titul v anketě Absurdita roku.

Brigádníci pracující na dohodu budou muset podstoupit vstupní zdravotní prohlídku jen tehdy, když budou vykonávat rizikovou práci. Novelu zákona o specifických zdravotních službách podepsal prezident Václav Klaus.Aktualita-2Aktuaklita-1
1.1.2014
Termíny pro podání v roce

Termín pro podání daňového přiznání za 2013Termín pro podání
„Přehledu na soc.a zdr. poj.“ 
  Termín pro doplatek       na pojistném 
Finanční úřad


 

Zdravotní pojišťovna


Měsíc po dni, kdy mělo být podáno daňového přiznání    


                   


 

 8 dní po podání PřehleduČeská správa sociálního zabezpečení
Měsíc po dni, kdy mělo být  podáno daňového přiznání  8 dní po podání        Přehledu

Žádné komentáře:

Okomentovat