úterý 5. února 2013

Povinnost nulových přehledů nebo hlášení

Povinnosti i v případě, že OSVČ  nemá příjmy ke zdanění

  

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DAP) je povinen podat každý subjekt, kterému to ukládá zákon nebo ten poplatník, kterého vyzve finanční úřad. Pokud tuto povinnost nesplníte, může vám být uložena pokuta.

Jestliže jste registrováni k dani a nemáte tzv. přerušenou živnost, a v uplynulém roce jste neměli žádné příjmy ke zdanění nebo měli příjmy, které nezaložily povinnost podávat DAP, přesto musíte komunikovat s finančním úřadem, ČSSZ a zdravotní pojišťovnou.

Finanční úřad
Finančnímu úřadu je potřeba  sdělit skutečnost, že za uplynulé zdaňovací období vám nevznikla povinnost podat daňové přiznání (§136 odst. 5 Daňového řádu). Lhůta pro toto sdělení je shodná se lhůtou pro podání DAP, tedy letos do 31.3.2013. Pro sdělení neexistuje zvláštní formulář, stačí napsat běžnou korespondenci.
Druhou možností je vyplnit formulář DAP s nulovými hodnotami např. v řádku 42, 56 a 57, na zadní straně podepsat, uvést datum a doručit na FÚ.


ČSSZ a zdravotní pojišťovny
OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání, musí podat  „Přehled o příjmech a výdajích“ pro ČSSZ.
Daňovým základem je příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.  Pokud nejsou příjmy žádné, je daňovým základem nula.

Stejně se postupuje v případě podání „Přehledu“ zdravotním pojišťovnám. Pokud OSVČ nemá povinnost podat DAP, ve vztahu  ke své zdravotní pojišťovně musí podat tzv. nulový Přehled o příjmech a výdajích.


Pro úplnost uvádím povinnosti „nulových“ hlášení v ostatních daních:

  • v zákoně o DPH je v § 101 odst. 1 stanoveno, že plátce je povinen podat daňové přiznání i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost;
  • v zákoně o daních z příjmů jsou právnické osoby povinny podat podle § 38m odst. 1 daňové přiznání vždy vyjma případů uvedených v § 38m odst. 7 tohoto zákona,
  • v zákoně o dani silniční je v § 15 odst. 3 stanoveno, kdy poplatník není povinen daňové přiznání podat;
  • podle zákona o dani z nemovitostí má poplatník povinnost podat „nulové“ daňové přiznání pouze v případě, že uplatňuje osvobození od daně podle § 9 tohoto zákona, v ostatních případech nulové přiznání nepodává;
  • podle zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí podává poplatník daňové přiznání (i nulové) vždy kromě případů vyjmenovaných v § 21 odst. 5 a 6 tohoto zákona.

Závěrem lze říci, že poplatník registrovaný k určité dani nepodává daňové přiznání vždy. Je třeba se řídit příslušným zákonem a vyhledat, zda se na něj tato povinnost vztahuje, nebo ne. Následně důvod nepodání daňového přiznání sdělit finančnímu úřadu, případně tak učinit po jeho výzvě.

Žádné komentáře:

Okomentovat