úterý 19. února 2013

Ukončení studia na VŠ a zdravotní pojištění

Ukončení studia na VŠ z pohledu zdravotního pojištění

Znění pro rok: 2014, 2013

Po dobu soustavné přípravy na budoucí povolání na VŠ je plátcem pojistného za studenta stát. Do dovršení 26 let. Ještě v měsíci, kdy dovršíl student 26 let a nepracuje, je plátcem pojistného stát. Podíváme se podrobněji na to, co se považuje za tuto dobu při řádném a mimořádném ukončení studia na VŠ.

a) Při řádném ukončení VŠ je dnem ukončení studia den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Není důležité datum promoce. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se přitom ještě dále považuje:
Ø      Kalendářní měsíc, v němž bylo řádně  ukončeno studium, bez ohledu na skutečnost, je-li v té době student výdělečně činný.
Ø      A dále ještě kalendářní měsíc po něm následující. Ale ten jen za podmínky, že student nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci.
Pozn.
Podmínka celého měsíce není splněna v případě, že student nastoupí na brigádu např. až  od 2.6. do 30.6..V tomto případě nevykonává celý měsíc výdělečnou činnost a stát je plátcem zdravotního pojištění.

Ø      Nezaopatřeným dítětem je student i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se bezprostředně stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však po dobu tří kalendářních měsíců, pokud další studium bylo zahájeno v nejbližším možném termínu, tzn. např. období mezi bakalářským a magisterským studijním programem.


b) Do kdy trvá soustavná příprava na budoucí povolání při mimořádném ukončení studia?
Ø      Při zanechání studia do dne, kdy bylo vysoké škole nebo fakultě doručeno písemné vyjádření studenta o zanechání studia
Ø      Při zániku akreditace studijního programu do dne, kdy uplynula lhůta stanovená rozhodnutím MŠMT
Ø      Při odnětí akreditace studijního programu VŠ dnem, ke kterému VŠ oznámila zrušení studijního programu
Ø      Při vyloučení ze studia dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení nabylo právní moci
Ø      Při nesplnění požadavku studijního programu dnem stanoveným studijním a zkušebním řádem konkrétní VŠ
Ø      Při přerušení studia doba mimo stanovené  přerušení v souladu se  studijním a zkušebním plánem VŠ  

Možnosti absolventa po ukončení studia:
  • Nastoupí do zaměstnání a hradí za něj pojistné  zaměstnavatel
  • Začne podnikat jako OSVČ a platí pojistné sám
  • Nesežene práci a přihlásí se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, hradí za něj pojistné stát.
  • Bude si platit pojistné sám jako osoba bez zdanitelných příjmů (pro rok 2013 1080 Kč měsíčně) v případě, že nebude mít zaměstnání, nebude OSVČ, nepřihlásí se na úřad práce ani z  jiného důvodu za něj nehradí pojistné stát

Vznik i zánik nároku na zařazení mezi státní pojištěnce je každý pojištěnec povinen své pojišťovně oznámit a doložit do 8 dnů. Vysoké školy většinou ukončení studia nahlašují zdravotním pojišťovnám, resp. odhlašují studenta z kategorie státního pojištěnce.

Žádné komentáře:

Okomentovat